ZBOR ČLANOV

Zbor članov Društva je najvišji organ upravljanja Društva. Zbor članov sestavljajo vsi člani Društva. Zbor članov je odgovoren za naslednje dejavnosti:

  • sprejme statut Društva in njegove spremembe,
  • voli in razrešuje člane organov društva,
  • določa politiko delovanja in razvoja Društva,
  • sprejme poročilo o delu in program dela ter finančni načrt za naslednje leto,
  • odloča o organizacijskih in statutarnih spremembah,
  • odloča o spremembah ciljev in dejavnosti Društva,
  • odloča o pridružitvi Društva in drugim oblikam povezovanja,
  • odloča o prenehanju dela Društva in razdelitvi preostalih sredstev Društva.

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn