NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor nadzoruje zakonitost dela in finančnega poslovanja Društva. Spremlja in nadzoruje delo vseh organov, določenih s tem statutom. O svojih ugotovitvah in mnenju obvešča Zbor članov Društva in njegove organe.

Nadzorni odbor ugotavlja, ali so dejavnosti Društva skladne z zakonom, statutom in drugimi akti, in predloži poročilo Zboru članov. Nadzorni odbor ima 3 člane. Delo nadzornega odbora vodi predsednik nadzornega odbora, ki ga izvoli Zbor članov Društva. Mandat članov nadzornega odbora traja štiri leta. Nadzorni odbor odloča z večino glasov članov nadzornega odbora. Vsi organi in funkcionarji Društva so dolžni nadzornemu odboru zagotoviti pregled vseh dokumentov, povezanih z njihovimi dejavnostmi. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren Zboru članov.

Predsednik -
Član -
Član -

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn