NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada i financijsko poslovanje Društva. Prati i nadzire rad svih tijela određenih ovim Statutom. O svojim nalazima i mišljenju obavještava Zbor članova i njegove organe.

Nadzorni odbor utvrđuje jesu li aktivnosti Društva u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima te podnosi izvješće Zboru članova. Nadzorni odbor ima 3 člana. Radom Nadzornog odbora rukovodi predsjednik Nadzornog odbora, kojeg bira Zbor članova Društva. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine. Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova članova Nadzornog odbora. Sva tijela i dužnosnici Društva dužni su Nadzornom odboru dati pregled svih dokumenata koji se odnose na njihove aktivnosti. Nadzorni odbor za svoj rad odgovoran je Zboru članova.

Predsjednik-
Član –
Član –

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn